รายงานการประชุมสภา ทต.เมืองยาว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1