ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน2562

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองยาว เดือนกันยายน2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง