แผนพัฒนาเทศบาล

ดาวน์โหลด แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)
ดาวน์โหลด แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองยาว(พ.ศ.2562 – 2564)
ดาวน์โหลด แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.2561 – 2563)