วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
     “พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม มีธรรมมาภิบาลในหัวใจ รับใช้ประชาชน”
นโยบาย
           เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้รับการประกาศฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลเมืองยาว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2552 และได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิสภาเทศบาล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล  และนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทสบาลตำบล   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบล 7 ประการ  คือ
1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.  การพัฒนาเศรฐกิจชุมชน
3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.  การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นและการจัดระเบียบสังคม
5.  การส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม